Stadgar

Om ossRFSL

Stadgar för RFSL Regnbågen

Antagna vid årstämman den 2 februari 2008 Reviderade den 21 mars 2014

§ 1 Föreningens namn

§ 1.1 Föreningens namn är RFSL Regnbågen.

§ 1.2. Organisationen bildades den 8 augusti 1982 under namnet Föreningen Regnbågen. 2000 ändrades namnet till Riksförbundet Regnbågen. Och 2008 ändrades namnet till Föreningen RFSL Regnbågen. Organisationen har sitt säte på den ort som bestäms av föreningens styrelsen.

§ 2 Tillhörighet

§ 2.1 RFSL Regnbågen är en ideell rikstäckande förening och en avdelning inom Riksförbundet för homo-, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) sedan 2003.

§ 2.2 Avdelningen är partipolitiskt och religiöst obunden.


§ 3 Syfte, ändamål och verksamhet

§ 3.1 Avdelningen syfte och ändamål är att verka för ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors olikheter, där alla människor, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, ska ha lika rättigheter och skyldigheter samt lika möjligheter att leva och verka.

§ 3.2 Avdelningen ska bedriva politik, informationsverksamhet, social verksamhet och stödjande verksamsammet som utvecklar livsvillkoren för teckenspråkiga homosexuella, bisexuella och transpersoner. Dessa verksamheter ska stå i överensstämmelse med RFSL:s principprogram, RFSL:s stadgar och de beslut som fattas av RFSL:s kongress.


§ 4 Medlemskap

§ 4.1 Avdelningen består av medlemmar som erkänner avdelningens och förbundets (RFSL:s) syfte och ändamål samt betalar medlemsavgift.

§ 4.2 Medlemsavgiften fastställs av RFSL: s ordinarie kongress.

§ 4.3 Avdelningsstyrelsen kan utesluta medlem som allvarligt skadat avdelningens verksamhet och/eller dess anseende eller om andra allvarliga skäl finns. Beslut fattas av styrelsen med 2/3 majoritet och under sluten omröstning. Medlemmen måste ges tillfälle att yttra sig inför styrelsen innan beslut om uteslutning fattas. Medlemmen har rätt att överklaga beslutet på nästkommande årsmöte.

§ 4.4 Varje medlem i RFSL Regnbågen har rätt att närvara, yttra sig och komma med förslag vid årsmöte och extra årsmöte samt avlämna motioner till ordinarie årsmöte.


§ 5 Organisation
RFSL Regnbågen utövar sin verksamhet genom följande organ Årsmöte Extra årsmöte/Medlemsmöte Styrelse Sektioner

§ 5.1 Årsmöte

§ 5.1.1 RFSL Regnbågens högsta beslutande organ är årsmötet.

§ 5.1.2 Årsmöte ska hållas senast före mars månads utgång.

§ 5.1.3 Kallelse till årsmötet ska vara medlemmarna tillhanda senast sex (6) veckor före årsmötet.

§ 5.1.4 Kallelsen ska innehålla uppgifter om datum, tid och plats för mötet samt dagordning. Om stadgeförändringar ska behandlas i proposition skall detta framgå av kallelsen.

§ 5.1.5 Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor före årsmötet.

§ 5.1.6 Handlingar för ärenden som ska behandlas vid årsmöte ska vara tillgängliga för medlemmarna senast två (2) veckor före. § 5.1.7 Vid årsmöte ska följande frågor behandlas:
1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande.
4. Val av årsmötespresidium
a. Mötesordförande
b. Mötessekreterare
c. Val av protokolljusterare
d. Val av rösträknare
5. Fastställande av dagordningen
6. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Propositioner (förslag från styrelsen)
11. Motioner (förslag från medlemmar)
12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret.
13. Val:  a. Styrelse
i. Fastställande av mandatperioder och antalet ledamöter i styrelsen
ii. Ordförande för 1 år
iii. Kassör för 2 år (ojämna år)
iv. Övriga ordinarie ledamöter
3 ledamöter för 2 år (jämna år)
2 ledamöter för 2 år (ojämna år)
b. Kongressombud
c. Valberedning för 1 år
d. Revisorer för 1 år
e. Ev arbetsgrupper/övriga förtroendevalda
14. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
15. Mötets avslutande.

§ 5.2 Extra årsmöte
§ 5.2.1 Styrelsen ska kalla till extra årsmöte om den själv finner det nödvändigt.

§ 5.2.2 Styrelsen ska kalla till extra årsmöte om någon av revisorerna eller förbundets revisorer så begär.

§ 5.2.3 Extra årsmöte får endast behandla den eller de frågor som föranlett mötet, vilket ska framgå i kallelsen.

§ 5.2.4 Styrelsen ska kalla till extra årsmöte om en tiondel (1/10) av avdelningens medlemmar så begär, dock minst 10 stycken.

§ 5.2.5 Extra årsmöte ska hållas senast fem (5) veckor efter det att begäran om sådant kommit styrelsen tillhanda.

§ 5.2.6 Extra årsmöte får inte hållas förrän minst två (2) månader förflutit sedan ordinarie årsmöte eller extra årsmöte senast hölls. Detta gäller inte om det begärts av en revisor, utifrån dennes granskande verksamhet.

§ 5.2.7 Kallelse till extra årsmötet ska vara medlemmarna tillhanda senast två (2) veckor före årsmötet.

§ 5.2.8 Kallelsen ska innehålla uppgifter om datum, tid och plats för mötet samt dagordning.

§ 5.2.9 På extra årsmötet ska följande frågor behandlas.
1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om årsmötets är behörigt utlyst.
4. Val av årsmötespresidium
a. Mötesordförande
b. Mötessekreterare
c. Val av protokolljusterare
d. Val av rösträknare
5. Fastställande av dagordningen
6. De frågor som föranlett det extra årsmötets utlysande.
7. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
8. Mötets avslutande

§ 5.3 Styrelsen
§ 5.3.1 Styrelsen väljs av årsmötet och är näst årsmötet avdelningens högsta beslutande organ.
§ 5.3.2 Styrelsen ska bestå av ett udda antal ledamöter, minst fem (5) och max sju (7) – inklusive ordförande, kassör och eventuella andra benämnda poster. Ordförande väljs varje år.  3 ledamöter väljs för en period av 2 år jämna år och kassör och 2 ledamöter väljs  för en period av 2 år ojämna år. Får två personer lika röstetal avgörs valet genom lottning.  Av det totala antalet platser ska mångfald eftersträvas.

§ 5.3.3 Styrelsen leder RFSL Regnbågens verksamhet och ansvarar för avdelningens ekonomi samt för verkställande och uppföljande av beslut fattade av årsmöte.

§ 5.3.4 Styrelsen ska hålla minst tre (3) protokollförda möten om året.

§ 5.5.5 Styrelsemötet är beslutmässigt om samtliga ledamöter kallats i vederbörlig ordning senast sju (7) dagar innan mötet och antalet närvarande styrelseledamöter är minst tre av det totala antalet ledamöter, varav minst en är ordförande eller vice ordförande.

§ 5.3.6 Vid styrelsemöte har samtliga medlemmar närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. Detta gäller inte om styrelsen beslutar annat för behandling av särskilt ärende.

§ 5.3.7 Beslut taget per capsulam ska protokollföras och ska tas upp vid nästa styrelsemöte.

§ 5.3.8 Valbar till styrelsen är endast den som är medlem i avdelningen.

§ 5.3.9 En anställd person, valberedare eller revisor kan ej vara styrelsemedlem.

§ 5.3.10 Ordförande kallar till styrelsens möten. Denna uppgift kan delegeras.

§ 5.3.11 Det åligger styrelsen att till årsmötet överlämna verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse över RFSL Regnbågens verksamhet under det gångna verksamhetsåret.

§ 5.3.12 Det åligger styrelsen att till årsmötet överlämna en verksamhetsplan inklusive budget för nästa verksamhetsår.

§ 5.3.13 Styrelsen kan adjungera personer antingen för enskilda ärenden, helt möte eller längre tid.

§ 5.5.14 Ordföranden ska vara teckenspråkig.

§ 5.6 Arbetsgrupper
§ 5.6.1  Lokala sektioner kan utses av styrelse, årsmöte eller extra årsmöte/Medlemsmöte.

§ 5.6.2  Kontaktpersoner till sektioner kan utses av styrelse, årsmöte eller extra årsmöte.

§ 5.6.3 Sektioner bedriver egen verksamhet på lokal ort och följer avdelningens och förbundets (RFSL) syfte och ändamål enligt § 3. § 5.6.4. Det åligger Sektioners kontaktpersoner att till styrelsen överlämna verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för ett gånget verksamhetsår.

§ 5.6.5  Sektioner kan få bidrag från avdelningen.


§ 6 Beslut

§ 6.1 Beslut fattas med enkel majoritet utom då annat anges. Vid personval ska relativ majoritet tillämpas.

§ 6.2 Votering ska vara sluten vid personval om någon röstberättigad så begär.

§ 6.3 Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst, dock ej vid årsmöten, personval eller vid sluten votering då lotten skiljer.

§ 6.4 Röstning genom fullmakt är aldrig tillåten.


§ 7 Förvaltning

§ 7.1 Avdelningens verksamhets- och räkenskapsår är 1 januari- 31 december.

§ 7.2 Avdelningens firmatecknare utses inom styrelsen.

§ 7.3 Firma ska tecknas av två i förening på ett sådant sätt som styrelsen bestämmer.

§ 7.4 Styrelsen eller firmatecknare har rätt att meddela begränsade fullmakter, exempelvis för bank- och postärenden.


§ 8 Revision

§ 8.1 Avdelningen ska ha minst två revisorer.

§ 8.2 Revisorerna ska fortlöpande under verksamhetsåret granska styrelsens och arbetsgruppernas arbete och förvaltning.

§ 8.3 Avdelningens eller förbundets (RFSL:s) revisorer har rätt att ofördröjligen få ta del av alla handlingar som rör avdelningen.

§ 8.4 Bokslutet ska vara revisorerna tillhanda senast fyra (4) veckor innan årsmötet.

§ 8.4 Revisorerna ska inför ordinarie årsmöte upprätta revisionsberättelse över det gångna verksamhetsåret, innefattande förslag till årsmötet huruvida RFSL Regnbågens avgående styrelse ska beviljas ansvarsfrihet eller ej. De ska även yttra sig över styrelsens förslag till hantering av resultat- och balansräkning.

§ 8.6 Revisionsberättelse ska vara styrelsen tillhanda senast tre (3) veckor före ordinarie årsmöte.


§ 9 Stadgetolkning och ändring av stadgarna

§ 9.1 För avdelning gäller av RFSL:s förbundskongress antagna normalstadgar. Ändring av normalstadgar beslutas på förbundskongress med enkel majoritet bland närvarande röstberättigade medlemmar. För ändring av § 1, § 2, § 3, § 9 och § 10 krävs beslut med två tredjedelars (2/3) majoritet bland närvarande röstberättigade medlemmar eller beslut med enkel majoritet på två på varandra följande ordinarie förbundskongresser.

§ 9.2 Kursiverade paragrafer i normalstadgan är möjliga för avdelning att helt eller delvis ändras och ska då fastställas på avdelningens årsmöte. Avvikelser i övriga paragrafer ska fastställas av RFSL:s förbundsstyrelse.

§ 9.3 Lokala tilläggsstadgar kan antas av avdelnings årsmöte. Dessa tilläggsstadgar får inte stå i strid med eller upphäva innehållet i dessa normalstadgar. Tilläggsstadgar ska skickas till RFSL:s förbundsstyrelse.

§ 9.4 För antagande av ändring eller upphävande av ändrings- och tilläggsstadgar krävs beslut på avdelningens ordinarie årsmöte med två tredjedelars (2/3) majoritet av de röstberättigade eller beslut med enkel majoritet på två på varandra följande ordinarie årsmöten.

§ 9.5 Tvister rörande tolkning av dessa stadgar och eventuella tilläggsstadgar avgörs av RFSL:s förbundsstyrelse.


§ 10 Upplösning av avdelningen

§ 10.1 Beslut om avdelningens upplösning kan endast fattas vid två på varandra följande årsmöten, varvid den ena ska vara ordinarie. Beslutet måste stödjas av minst två tredjedelar (2/3) av de röstberättigade.

§ 10.2 RFSL Regnbågen kan inte upplösas om minst tio (10) av föreningens medlemmar motsätter sig detta. Vid ett medlemsantal mindre än tio (10) stycken, så kan RFSL Regnbågen inte upplösas om minst hälften av medlemmarna motsäger sig detta.

§ 10.3 RFSL Regnbågens medel och tillgångar ska efter upplösningen tillfalla Riksförbundet för homo-, bisexuella och transpersoners rättigheter (RFSL) och då förvaras tills en ny förening för teckenspråkiga döva, hörselskadade och hörande homo-, bisexuella och transpersoner har bildats.

§ 10.4 RFSL Regnbågen kan inte frånsäga sig sin tillhörighet till RFSL om minst tio medlemmar motsäger sig detta. Vid ett medlemsantal mindre än tio (10) stycken, så kan föreningen inte frånsäga sig sin tillhörighet till RFSL om minst hälften av medlemmarna motsäger sig detta.

§ 10.5. Om inte en ny förening har bildats inom de närmaste 10 åren skall föreningens samtliga tillgångar övertagas av RFSL – Riksförbundet för homo- bisexuella och transpersoners rättigheter.

 Per capsulam: Skyndsamt beslut som tas utan att styrelsemedlemmarna samlar för ett fysiskt styrelsemöte, som kalls till på förhand. Oftast tas dess beslut via telefon eller e-post. Dessa beslutas, i regel, endast när man inte hinner samlas till styrelsemöte och frågan inte kan vänta till ett sådant.

Enkel majoritet: Med enkel majoritet menas mer än hälften av antalet lämnade röster. Detta är det vanligaste sättet att fatta demokratiska beslut på.

Kvalificerad majoritet: Med kvalificerad majoritet menas att en viss procent at röstetalen, högre än den vid enkel majoritet, måste uppnås för att ett beslut ska gå igenom, t.ex. 2/3 eller 75 procent.

 Relativ majoritet: Med relativ majoritet menas att den/de som har fått högsta antalet röster är vald/a oavsett hur dessa röster förhåller sig till antalet lämnade röster. Användes i regel i personval och inte i sakfrågor.