Mål med RFSL Regnbågen

Om ossRFSL
  •  Att främja gemenskapen bland teckenspråkiga döva, hörselskadad och teckenspråkiga hbtq-personer eftersom gruppen är en språklig minoritet.
  • Att den teckenspråkiga hbtq-gruppen ska kunna ta del av information på sitt språk, teckenspråket, om hbtq-samhället på lika villkor som hörande.
  • Att teckenspråkiga hbtq-personer ska ha samma möjlighet att på sina språkliga villkor bli delaktiga i de intressepolitiska frågorna inom RFSL.
  • Att bevaka den teckenspråkiga hbtq-gruppens intressen och förbättra dess levnadsvillkor inom både hbtq-samhället och dövsamhället.
  • Att förstärka hbtq-kompetensen hos organisationer, myndigheter, föreningar och skolor som berör döva.
  • Att sprida och upplysa RFSL om att döva inte ska enbart betraktas som en grupp funktionshindrade, utan även som en grupp med en egen kulturell och språklig tillhörighet